Címlap

Nagyhét van. Húsvét nagyhete, bár ezek a napok inkább a karácsonyi készülődés hangulatát idézik. Hó, vihar, csúszós utak. Az esti, bűnbánati alkalmak mégis harminc-negyven embert vonzanak. Isten a nem szokott idővel az Idő szokatlanságára készít, a megváltás titkának megértéséhez visz közelebb. És megszólal az Ige: „Eszetekbe juttatom atyámfiai az evangéliumot” (1Kor.15,1)…„az Írások szerint”. Az idő fordulóján megszólaló Ige kétezer évet lép előre és ugyanannyit vissza, hogy megérintse a ma szabadulásra vágyó emberét ugyanúgy, ahogyan az egyiptomi készülődésben toporgót (2Móz. 12, 1-11), s felemelkedjen a múlandóból az örökkévalóba. Készíttetik az áldozat, amely közösséget formál, „hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házával közel való szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint (2 Móz.12,4). Nagycsütörtök estéjén ez az emlékezés újfajta közösséget kovácsol. Azt, amelyik immár az időknek végezetéig emlékezik a világ bűnéért való megáldoztatásra. Hogy valaki vette a kenyeret és megtörte. Aztán másnap felvette a keresztet is. S még mindig nem értették. Nemhogy nem értették, nem is vállaltak közösséget vele. Mert a félelem erősebb volt, mint az összetartozás. Azonosultak a rettegéssel, mert még nem tudták – pedig mondta nekik a Mester! -, nos, még nem tudták, hogy Nélküle sehogyan se megy. Hiányában meggyávul az élet. Föléjük nő a világ minden félelmével. Nincs borzalmasabb, mint sohasem érezni a győzelem ízét! Csak a vesztesekhez tartozni, időlegesen is a borzalom maga. De a visszafordíthatatlannal szembesülni?

Ott, akkor Nagycsütörtökön mégiscsak felsejlett keveseknek az igazság. A veszteség rettenete. Az imádkozásban való kitartás lehetetlensége. Mikor a test se volt kész, a lélek pedig végképp erőtlen még a közösségvállalásra is. Virrasztani a szenvedővel. A halálra készülővel, sem Péter, sem Jakab, sem János, de senki azóta sem tudta vállalni a közösséget. Ezért hengerítette el valaki a követ négy nappal később, hogy az, Akivel nem vállaltak közösséget a hajszolt, kifáradt, lestrapált, kiégett tanítványok, visszajöjjön és ő vállaljon közösséget újra. Beállt Isten a világtörténelem lehetetlenségébe Fia erőtlensége által, hogy ne lehessen sosem likvidálni az Ő szeretetét.

Eszetekbe juttatom testvéreim ezt az evangéliumot!
Országok helyzete bizonytalanodik el, bankok araszolnak a csőd felé, egy földrész kínlódja éveinek könnyelműségét, több nemzedék él bizonytalanságban, emberek százezrei indultak világok vándoraiul. Ezeken az estéken mégis megcsendesül a lélek ott, ahol a hagyománynak teret szentelnek. Hagyomány alatt nem a rítusok ismétlését értem csupán, hanem Hamvassal szólva: „A hagyomány az ember és a transzcendens világ között lévő kapcsolat folytonosságának fenntartása, az emberiség isteni eredetének tudata és az istenhasonlóságnak, mint az emberi sors egyetlen feladatának megőrzése” (Scientia sacra).

Mi is ez a feladat? Végig menni az úton.

Jézus-követés.

Sorsvállalás.

Részesülés a halálban és a feltámadásban.

Jakab Bálint lelkipásztor

 

 

Bővebb információ: hittan.info

vagy a Lelkészi Hivatalban (és elérhetőségein).

 

 

 

Évek óta kedvenc  alkalom a gyülekezetben húsvétvárás, ami nem más mint különös alkalom a gyerekeknek, hogy megismerkedjenek a Húsvét köré fonódó hagyománnyal és az azt kifejező kézművességgel. Istennek hála, több olyan elkötelezett ember is van, aki szívét-lelkét adja az alkalom szépségéért.

2013 március 23-án, Virágvasárnap délután 3 órára
szeretettel várunk minden érdeklődőt az alagsori kisterembe!

Lesz: tojáspatkolás, tojásfestés, tojáskosárfonás.

És egyéb, úgymint: meleg tea, süti, ének és jókedv...

Hívunk, várunk, visszavárunk!

 

Az 1848-as forradalom évfordulójához közeledve, március 13-án Dinnyés József volt a református gyülekezet Szenczi Molnár Albert körének vendége. Az énekes-daltulajdonos a református énekkincs magját jelentő zsoltárokból álló műsorát hozta Szombathelyre. A gitáros kísérettel előadott zsoltárokat a közönséggel együtt énekelte a Savaria Egyetemi Központ könyvtárának előadótermében.


A hitvalló költők versei és saját dalai mellett a zsoltárok állnak legközelebb az énekes-daltulajdonos Dinnyés József szívéhez. Azok a bibliai versek, amelyek nagy részét a költői tehetségű Dávid királynak tulajdonítják a kutatók, s amelyek a 17. századtól magyar nyelven, dallamukkal együtt váltak ismertté Magyarországon. S azóta részei a református istentiszteleti liturgiának.

Dinnyés József régóta járja az országot, református gyülekezetekben és börtönökben énekli a zsoltárokat, és a határon túli magyar közösségekbe is elviszi a bibliai örökséget.

 

A 150 zsoltár az istenkereső ember megnyilatkozása, a bennük kifejezett dicséret, hála, fájdalom, panasz és kétség segítségével igyekszik megszabadulni a lélek terhétől a hívő ember.  (Némelyiket, akár Balassi Bálint is írhatta volna – jegyezte meg két versszak között az előadó.) Ezért is énekli őket Dinnyés József olyan szenvedélyesen, és ezért ragaszkodik mindegyik ének teljes változatához. Az énekeskönyv mai kiadásaiból ugyanis több helyen ki van húzva a versszakok helye – a Habsburg-uralom óta. Dinnyés József, aki több saját énekeskönyvvel érkezett, egy régi Biblia másolatában találta meg a csaknem feledésbe merült szövegrészeket, s azóta mindent elkövet, hogy aki csak lehet, ismerje és énekelje ezeket.


Az, hogy a zsoltárok magyar nyelven énekelhetők, a tudós Szenczi Molnár Albertnek köszönhető, aki az 1600-as évek elején fordította le és már az 1612-ben kiadott Biblia függelékébe csatolta ezeket a szövegeket.  Száz év sem telt bele, és az egész országban  elterjedtek az énekek, s azóta – 400 éve! – változatlan dallammal éneklik a gyülekezetek. Legfeljebb a ritmusuk igazodott helyenként a magyar szöveghez. Minderre maga Dinnyés József hívta fel a figyelmet, aki a zsoltárok éneklése előtt és közben egy-egy élvezetes magyarázatot is fűzött ezek tartalmához és történetéhez.

A 130. bűnbánati zsoltár dallamára a Himnusz énekelhető, mert eredetileg erre a dallamra íródott. Dinnyés József vallja, hogy ez nem véletlen: a hitvalló református Kölcsey ugyanis tudta, hogy akkor kérhet áldást, ha bűnbánatot gyakorol. Ezért műsorának végén a Himnuszt énekelte a közönséggel, ezen a több mint négyszáz éves zsoltárdallamon.

(ti)

 

Az élőadás megtekinthető itt.

 

Cholnoky Péter útinaplója - 6. rész

Augusztus 18-a, szombat

A tanulságos koradélutáni pihenő után visszafelé buszozunk, Orsovánál búcsút mondunk a Dunának és észak felé fordulunk. A Cserna folyócska hol szűkebb, hol tágabb völgyében haladunk fölfelé, hamarosan jobbra térünk, Herkulesfürdő (Băile Herculane) felé.

A Cserna szűk völgyében elhelyezkedő nagy múltú fürdőhely új részét érjük el előbb, ronda tömbházakkal, majd felhőkarcoló nagyságú épületekkel, aztán a közlekedési tábláknak a helyiek tanácsára fittyet hányva (7 illetve 1.5 tonnás súlykorlátozás!) bejutunk a régi fürdőhely közepébe. Itt már gyalog sétálgatunk kis csoportokra szakadva. Rengeteg látogató nyüzsög az utakon, hiszen szombat délután van. A gyógyvizet már a rómaiak felfedezték, Hercules-szobrot állítottak fel, innen a hely két latin neve is: Ad aquas Herculi sacras (~Hercules szent vizeihez) vagy Thermae Herculi ad Mehadiam (~Herules hévizei Mehádia mellett). A római fürdőnek csak írásos és régészeti emlékei maradtak fenn, a török kiűzése után újra felfedezték a vizet, de igazi kiépítése csak 1852-ben indult meg. Valódi k.u.k. fürdőhely volt ez, ivópromenáddal, kaszinóval, ma már ódonnak számító szállodákkal, kápolnákkal, villákkal, a megzabolázott Csernát átívelő hidacskákkal. És persze Hercules szobrával. A szobortól nem messze csorog a kútból a meleg, kénszagú gyógyvíz. Az épületek állapota hírhedten vegyes: sok romló vagy rommá vált állapotban van, nem kevés fel van állványozva és szép számmal akadnak pompásan helyreállított épületek. A román uralom is felépítette a maga bizáncias stílusú gyógyszállóját. A Cserna szűk völgyébe szorult, gyönyörű természeti adottságokkal megáldott fürdőhely akkor is rendkívül vegyes képet nyújtana, ha valamennyi épületét tökéletesen helyreállítanák régi fényében. Nagy társasági élet folyt itt, ennek egyik csúcspontja volt a Vaskapu–csatorna felavatására ide érkező magyar, szerb és román király találkozója 1896-ban. Itt született a lengyel grófnő, Marija Czartoryski, aki hazánkban Lázár Mária néven vált híres színésznővé.

Bővebben...

 

 

 

Részletes program

 

Cholnoky Péter útinaplója - 5. rész

Augusztus 18-a, szombat

 

Mindenki 5 óra előtt vagy körül kel. Reggeli a Celentano pizzériában: omlett vagy virsli, tea, jó kenyér. A busz 6.50-kor indul el velünk. Úti kalauzunk ismét Gazda István temesvári lelkész (Jakab Bálint évfolyamtársa volt Kolozsváron). Dél irányában hagyjuk el a várost. Az egyelőre sík úton idegenvezetőnk beszél az itteni lelkészi gondokról: a szórvány szórványa, kevés gyermek, iskolaválasztási dilemmák, román magyar házasságok, mindjárt az elején az esküszöveg: van, hogy a román fél megtanulja magyarul, vagy a lelkész magyarul előmondja, olykor a román fordítást kapja meg és azt mondja. Idővel helyenként gondot jelent a gyülekezet többségének nyelvváltása. A római katolikus egyház könnyebben, de a magyarság megőrzése szempontjából kedvezőtlenül kezeli a kérdést: a bukaresti katolikus magyarság hamar áttért a román nyelv használatára, a katolikus moldvai csángók sanyarú nyelvi helyzete közismert; Róma nem afféle magyarutálatból tűri el ezeket a változásokat, elsősorban Romániában és Szlovákiában, hanem a világegyház szemszögéből nézve jobb egy beolvadt katolikus magyarság, hiszen így könnyebben misszionál a többségi nyelvet beszélő társadalomban, mint egy nyelvileg elzárkózó, a többséggel alig érintkező csoport.

Bővebben...

 

Elment a minden élők útján a felmagasztalt és megtagadott, az ünnepelt és elhallgatott püspök, Dr. Hegedűs Lóránt, a magyarországi református egyház egyik 20. századi megkerülhetetlen alakja, aki zsinati elnök, misszionárius, próféta, irodalmár és igehirdető volt. Sőt ennél is több. Teológus, aki rendszerben látta a világot.

Jó lenne, ha helyén értenénk a szavakat. Ráült egy kor a nyelvre, annak értelmét könnyen kiforgatja nem a szavak etimológiája, hanem azok politikai töltete révén.

Eltemették 2013. február 16-án. Voltak, ahányan voltak résztvevők, voltak, akik voltak.

Ha majd egyszer megfelelő távolságból lehet látni a kort, a személyt és munkásságát, sok minden tisztábban látszik.

De hogy jelenség volt, vitathatatlan. Prófétai hévvel ment az általa választott igazság mentén, ha szükséges volt szembe a fősodorral. Igehirdetéseinek, tanulmányainak nemzetféltő igazságait az idő fogja eldönteni. A jeremiási sors a pusztulás közelségében kevésbé vigasztaló. Fájdalomra fordul az igazság beteljesedése. Alig három-négy emberöltőre kell visszanézni az Ormánság reformátusságára. Igaza volt-e Kákicsi Kis Gézának, Csikesz Sándornak, Kodolányinak? De mit ér az igazság, amelynek útját üres falvak, porladó kövek és festett kazetták alatti egykori orgonák hűlt helyei jelzik?

Barokkos körmondataiban, illési hevületében visszajárt valami a hajdú ősök szelleméből, a 19. századi prédikátorok Jókai által megformált protestálásából. Tudása alkalmassá tette, hogy átmerészkedjen olyan területekre, amelyekről az egyházi értelmiséget fél évszázadig kitiltották. Fültanúja voltam Görgey Gábor dohogó sérelmének, akinek egy szépen leírt és felolvasott tanulmányát, ahogy Görgey fogalmazott „egy rögtönzött filippikával” Hegedűs püspök kérdésessé tette. A felvilágosodás értelmezéséről folyt a beszélgetés.

Bemerészkedett olyan peremterületekre, amelyekben érvénye volt a teológiának. Sőt, a teológiát a logosz tou theou értelmében emelte be a mindennapok nemzeti, társadalmi sorskérdéseibe.

Megkerülhetetlen egyéniség volt egy változó kor hajnalán. Azonosulási vagy azonosítási pont annak vállalásával vagy elutasításával a magyar reformátusság, sőt a magyarság számára. Ezért történt, ami. Nem sokan vannak, akik miatt, akikért vagy éppen ellenében megmozdult az egyház törvényalkotó gépezete. Ő ezek közé számláltatik. Igazságait, mint dühöngő vulkán a sziklatömböket, csiszolatlanul dobta ki magából. Ez az elementáris erő riasztó volt. És lett vállalhatatlan sokaknak.

De van még valami, ami talán a legfontosabb a „Hegedűs-jelenséggel” való szembesülésben: a radikalizmus teológiai interpretációja. Az egyház radikalizmushoz való viszonya. Mert a magyar református egyház történelmi beágyazottságánál fogva a radikalizmushoz áll közelebb. Prófétai volt ez az alapállás. Az Ószövetség prófétái kivétel nélkül radikálisak, Komoróczy Géza szerint Illés a Baál prófétákkal való harcában egyenesen nacionalista, aki népét a nemzeti hagyományba zárta be. De hasonló ismétlődik meg a babiloni fogságból való hazatérés után.

Az európai szellemtörténet talaján a radikalizmus nem az egyházból indult ki. Ezért nincs is európai keresztény fundamentalizmus. A létező radikalizmus a szekuláris társadalom terméke, a társadalom – kereszténység által átitatott - hagyományos értékeinek tagadására adott válaszként. Vagyis a kereszténység akaratlanul is egy talajra kerül az őt tagadni akaró szellemi áramlatok kritikájával.

Az elhatárolódás kísérlete nem a létértelmezés másságából fakad, hanem a politikai korrektség megfelelési kényszeréből. Semmi sem beszél erről világosabban, minthogy az egyház (és bizonyos tagjai) közéleti szerepvállalásának lehetősége vagy tiltása nem egy teológiai diskurzus következtében alakult ki – elismerve, hogy kiforrott álláspontra a gyorsan változó világban nem volt elég idő -, hanem a politikai közbeszéd hatására. Nos, amennyiben az egyház a politikai korrektség mindenkori igényeinek akar megfelelni, nem veszíti-e el az evangéliumi radikalizmushoz való jogát és évezredes örökségét, a jánosi teológia feszültségében, „Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak”! Vajon nem azért roppant meg az európai kereszténység hitele, mert nem merte felvállalni a társadalom istenarcúsága megcsúfolásának radikális bírálatát? Úgy elhumánusúlt, hogy Istennek nincsen már helye benne. Ezek a kérdések elodázhatók, de meg nem kerülhetők sem a magyar, sem az európai kereszténység számára.

Néhány személyes tapasztalatot is feleleveníthetnék Hegedűs Lóránt püspök úrról. Fölösleges. Aki volt itt, töredékesen látszott, egy másik instancia előtt ítéltetik meg teljességében. Két okom van mégis, hogy kegyelettel szólok róla. Az egyik, hogy az elérhető református médiafelületeken a halálának és temetésének tárgyszerű ismertetésén túl nem sok olvasható. (Ez rólunk is elmond valamit). A másik, hogy annyi, csak halálában megkerült reformátushoz vagyunk jók és irgalmasok és evangéliumi lelkűek, megbocsátók. Hegedűs Lóránt mégiscsak úgy volt közülünk való, hogy vállalta a református lelkészi szolgálat minden szépségét és nehézségét, rendelt időben az őrálló felelősségét, vállalta népével a sorsközösséget. És vállalta Krisztust, a győzedelmest és a keresztet hordozót. Akinek kétségei lennének, olvassa el írásait.

 

Ady Endre

Föl-földobott kő

Föl-földobott kő, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra,
Hazajön a fiad.

Messze tornyokat látogat sorba,
Szédűl, elbúsong s lehull a porba,
Amelyből vétetett.

Mindig elvágyik s nem menekülhet,
Magyar vágyakkal, melyek elűlnek
S fölhorgadnak megint.

Tied vagyok én nagy haragomban,
Nagy hűtlenségben, szerelmes gondban
Szomoruan magyar.

Föl-fölhajtott kő, bus akaratlan,
Kicsi országom példás alakban
Te orcádra ütök.

És, jaj, hiába, mindenha szándék
Százszor földobnál, én visszaszállnék,
Százszor is, végül is.

Jakab Bálint Mihály

[forrás]

 

 

Cholnoky Péter útinaplója - 5. rész

Augusztus 17-e, péntek

 

Útnak indulunk Temesvár felé, az útba eső települések szépen tükrözik a Bánság török utáni nemzetiségi tarkaságát. A Bánság maradt legtovább török kézen, a karlócai béke (1699) után még tizenhét telt el, míg Savoyai Jenő ki nem tessékelte a törököt innen. A Bánát felett szinte kizárólag a bécsi uralkodó rendelkezett, a betelepítések fő kivitelezője Mária Terézia volt, ekkor jöttek be németajkú, túlnyomóan katolikus telepesek az egész Bánságba, az Alföld elnéptelenedett részeibe (pl. Békés megye) illetve az eszék-budai út mentén a török által kipusztított magyar lakosság helyébe (Baranya, Tolna). De a Bánátba szerbek, bolgárok, románok is szép számmal telepedtek le. A következményeket ismerjük.

Arad után az első község Németság, neve mindent elárul eredetéről, aztán jön Vinga,  a hajdan tiszta  bolgár település; a török elől telepítettek le 4000 bolgárt a nikápolyi püspök vezetésével egy tömbben a XVIII. század elején., itt emeltek hatalmas kéttornyú  katolikus (!) székesegyházat neogót stílusban. Orczyfalva (ma: Orţişoara) lakóit már II József telepítette le, ők falujukat Orzydorfnak nevezték. A mai név már híven tükrözi a lakosság etnikai összetételét.  A lapos táj unalmát Köves Gyopárka űzi el azzal, hogy Lenauról mesél. A németajkú költő ezen a környéken született, ma Lenauheimnek nevezett faluban. Lelkesedett szülőföldjéért, van egy pár magyarpárti verse is, a többi talán magasabb színvonalú. Az életrajz ismertetésén kívül verseiből is hallhatunk Gyopárkától.

És már Temesvár áll előttünk, több mint 300 ezer lakosával. Ilyen méretű városunk nincsen: Budapest sokkal nagyobb, az utána sorban álló városok lakossága nem haladja meg a 200 ezret. Itteni vezetőnk Gazda István temesvár-gyárvárosi lelkipásztor lesz, vele a városszéli Real áruháznál van találkozónk. Kicsit nehezen találjuk meg ezt a Realt, végül is sikerül. Mindenki kiszáll, bevásárlunk, ki ezt, ki azt. A Real olyan, mint a fogyasztói társadalom bármely multimonstruma, bárhol a világon.

A helyi tiszteletes kocsija vezérel be minket első úti célunkhoz. Közben gyönyörködünk a sok parkban, a széles, nagyvárosi utcákban, a villamosokban és trolibuszokban. Végül megállunk és első utunk a temesvári forradalom kiindulópontjához vezet. A nevezetes templom és lelkészlakás meglepetést kelt. Pedig hányszor láttuk a 80-as évek legvégén a Tőkés Lászlóval titkon készült riportok tévéfelvételein! Háromemeletes bérház, a bejárattól balra az 1989-as grafitti szövege maradandóan ékeskedik vérvörös betűkkel: „Éljen Tőkés László! Szabadság!” A templom az első emeleten van, belülről a megszokott templomi megjelenéssel. A falon szép emléktábla emlékezik meg hajdani lelkipásztoráról, Szabolcska Mihályról. Minket már torzítva befolyásol Ady  Endre lesújtó ítélete és Karinthy Frigyes zseniális, de igazságtalan paródiája. Később Gyopárka felolvas pár szép verset tőle, ma is érezni, miért volt a maga korában olyan népszerű és miért tartozott az irodalomoktatási kánonba 1944-ig.

A templomból kilépve pár lépés után Dózsa György megégetésének színhelyét látjuk, rajta kőemlékművel. Két utcával arrébb szép kis park közepén meg Dózsa György bronzszobra áll, kissé szokatlan a mű: robusztus férfialak erőteljesen támaszkodik jobb kezében tartott kardjára, az egész figura csupa feszültség, de legtöbben nem ilyennek képzeljük a parasztvezért.

Visszasétálunk buszunkhoz, most már a szállásunkat keressük fel. A városmagot délről félkörívben kerüli meg a Bega csatorna, a központ és a víz közt 3-4 félköríves, egymással párhuzamos utca helyezkedik el. A Bega Michelangelo-hídján megyünk át, a folyócskától a második gyűrű képezi a Loga utcát. Itt van a Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” iskola és kollégium patinás épülete. Carmen Sylva Ferdinánd király feleségének írói álneve volt. Vezetőink a jobb napokat látott kollégiumi szobákba osztanak be, nehezen, de célszerűen és igazságosan. Tudtuk előre, hogy közös vizesblokk van a folyosó végén. Mi megkaptuk a legjobb szobát, közvetlenül a fürdőterem mellett. A szobákban zord vasszekrények, emeletes ágyak, némelyikben nincs szék. A célnak azonban tökéletesen megfelel. Befészkeljük magunkat két éjszakára szóló otthonunkba, majd együtt elsétálunk a Celentano nevű pizzériába. Ennek nagy forgalma lehet, mert hat kiszállító kocsi parkol előtte.  A tetszetős vendéglőben szép teríték, kedves, udvarias kiszolgálás. Az italrendelésben lelkipásztorunk van segítségükre. Az italt ki-ki maga állja. Remek ciorba, azaz csorba, rengeteg zöldséggel és ezúttal jelentékeny mennyiségű fehér baromfihússal. Kész önálló vacsora. A csorbához finom rúdperec, nagyon vékony, erős ecetes zöldpaprika is dukál. Káposztasaláta, az asztalon lévő ízesítőkkel érdemes följavítani. Két óriási roston sült sertéshússzelet. Legtöbben sört isznak, hiszen tökéletesen kiszáradt állapotban leledzünk. Vacsora után gyalog indulunk Gazda István lelkész vezetésével az esti Temesvár megnézésére. Már a befelé vezető sugárúton sok látnivaló, így például a magyar palota, a hajdani posta (amelynek igazgatóit csak 1920-tól sorolják fel). Először a renovált vármaradványokhoz megyünk. A középkori várnak szinte nyoma sincs, csak a Hunyadi-várkastély alapjában maradt fenn valamennyi. A török után osztrák téglavár készült, nagy méretekkel. De a város ugrásszerű fejlődése a XIX. század végén szétfeszítette a vár kereteit, a maradék meg szépen pusztult. Most EU-s pénzből az egészet renoválták, van ott bástya, árkád, terek, mindenfelé hangulatos világítás, vendéglők, sörözők. Rengeteg ember bújik elő a hőséges nap után.

Átsétálunk a székesegyház terére. Majdnem pontosan négyzet alakú, északkeleti sarkában áll a katolikus dóm: két zömök tornya van; a téren a pestisoszlop, ezen felül csak a tér felületének egyhangúságát megbontó ballusztrádok. A tér déli oldalán  az ú. n. barokk ház óriási, Savoyai Jenő háza, teljesen restaurálva. A dómmal átellenben lévő oldalon a szerb székesegyház, háttal a térnek. Másik sarkán a bécsi katonaság garnizonja, még nincs rendben. A várost 1716-ban szabadította fel Savoyai Jenő, de már 1718-ben felépült a sörgyár. „Románia első sörgyára” áll a mai temesvári sör palackján. Így kell finoman csúsztatni! Kis utcán át a következő térre, a régi városháza előtti Szabadság térre. Majd a harmadik tér, melynek északi oldalát az operaház zárja le. Ez megsérült a háború alatt, bizáncias stílusban építették újjá, idegenvetőnk szerint még a jobb érzésű románok is legszívesebben eredeti állapotában állítanák helyre. A tér másik végén zömök, komor épület, itt már nincs erős világítás: ez a Hunyadi-várkastély, ebben rejlik a Losonczi István által feladott középkori vár maradványának egy morzsája. A várkapitánynak 1552-ben a török szabad elvonulást ígért a fegyverletétel fejében, de minden kijövőt felkoncoltak.

Mellékutcákon át hamar elértük szálláshelyünket. Gyors tisztálkodás és ágyba zuhanás 11 óra körül.

 


 

 
További cikkek...
Ajánló

Ma 2018. március 23., péntek, Emőke napja van. Holnap Gábor és Karina napja lesz.
Ki olvas minket
Jelenleg 55 vendég olvas minket