Címlap

2016. április 30-án, hetvenhét évvel a templom építése után felszentelték az újonnan épített templomtornyot és három új harangot, valamint a megújult templomot. Ez nem csak a református gyülekezetnek volt nagy ünnepe, hanem a városnak is, amelyet jelzett, hogy a város vezetői, a képviselőtestület tagjai, országgyűlési képviselők, a Vas megyei kormánymegbízott és sok más - nem a gyülekezethez tartozó - ember is részt vett.

Az alkalom 11 órakor kezdődött a templom előtti téren – amelyik az első teljes magyar nyelvű Bibliát fordító Károlyi Gáspár nevét viseli –, ahol Steinbach József a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, Szakál Péter az Őrségi egyházmegye esperese, valamint Jakab Bálint Mihály a szombathelyi gyülekezet lelkipásztora kézrátétellel megszentelte a három új harangot. A harangok reggeltől díszbe öltöztetve, virágkoszorúval és nemzeti szín szalagokkal díszítve várták a látogatókat. A harangok felirata és a három címer tanúság a dunántúli reformátusság hitvallásáról, a nemzeti összetartozásról és a Krisztusba vetett üdvösség reménységéről. Nemcsak fényképeztek és fényképezkedtek sokan, hanem sírtak is a meghatottságtól. Évtizedek álma, nemzedékek imádsága vált láthatóvá Isten szeretetében.

 

Bővebben...

 

Hihetetlennek tűnik, de közeledik az a nap, amikor különleges ünnepre gyűlhet össze a szombathelyi és a szombathelyi gyülekezethez tartozó reformátusság. De reméljük, hogy sokkal többen, az Őrségi egyházmegye más gyülekezeteiből is jönnek majd azok, akik szeretnének örömünkben osztozni.

Az ünnep öröm, de ennek az ünnepnek különlegességét mégiscsak az adja, hogy nemzedékek álmának megvalósulását láthatjuk. Mert azóta, hogy az önállóvá szerveződő gyülekezet 1928-ban megalakult, álom volt Istennek hajlékot építeni, a hajlékhoz pedig az identitást kifejező tornyot, amelyen a csillag ragyog.

Álmodni lehet és álmodni kell. Nagyot és merészet. S az álmokat Isten mindent hordozó akaratába tenni. Mi is álmodtunk. Ez a nemzedék immár több, mint tíz év óta. Hogy tornyot építünk.

A torony megépült.

2013-ban kezdődött a tervezés már második nekifutásban. 2014-ben elkészültek a kiviteli tervek és augusztusban megkezdődtek a régészeti feltárások a torony építésének helyén. Néhány római kori pénz és cseréptöredék került elő. 2015. március 13-án tettük le a dunántúli református püspök és az egyházmegye lelkészeinek, valamint a város vezetőinek jelenlétében az alapkövet. Igazi öröm és remény töltötte el a szívünket. Kezdett testet ölteni az álom. Július utolsó napjaiban kijelölték az építés helyét és augusztus elején belemarkoltak a gépek a földbe. Alig egy hónap telt el és a föld fölé került az építmény, amelyre lassan a látható szerkezetet is el lehetett kezdeni. Talán félmagasságnál kezdett feltűnni a legtöbbeknek, hogy valami történik a reformátusoknál. A naptári tél ellenére kegyes volt hozzánk Isten. Az időjárás alig akadályozta az építkezést, úgyhogy az adventi idő a toronygomb és csillag felhelyezésével köszöntött ránk. Az óév pedig a jelenleg is látható állapotot hagyta maga mögött.

Még pár nap az ünnepig.

Elkészültek a harangok, készül a toronyóra és reményünk van arra, hogy 2016. április 30-át jegyezzék majd a református egyházközség és a város krónikásai. Felszentelésre kerülnek az épületek és tartozékaik.

Nagy ünnep lesz ez. Hívunk és várunk mindenkit! Elsősorban reformátusokat, gyülekezetünkhöz tartozókat. De MINDENKIT! Minden szombathelyit, ismerős és ismeretlen támogatókat, imádkozókat, hogy örvendjünk és ünnepeljünk együtt! „Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk!” (Zsoltár 126, 3).

Az ünnepséget követően mindenkit szeretetvendégségre várunk! Szeretnénk megerősíteni őseink vallomását: „Tebenned bíztunk eleitől fogva”!

A találkozás reményében szeretettel és áldáskívánással:

Jakab Bálint Mihály

lelkipásztor

**Az érdeklődők számára egyszeri és különleges alkalmat kínálunk, 2016. április 28-án, csütörtökön 16.00 és 19.00 óra között meg lehet tekinteni az új harangokat a torony tövében.

 

 

 

Évek óta lehetőség van a személyi jövedelemadó bevallások rendjén annak 1+1 %-ról rendelkezni. Kérjük, akit szíve arra indít, utalja ezt a kétszer 1 %-t a református egyháznak.

Technikai kód:
Református Egyház: 0066
Szombathelyi Református Templomért Alapítvány: 19247919-1-18.

Az előbbit az országos egyház központilag kapja, az utóbbit közvetlenül a szombathelyi református gyülekezet. Aki nem él a rendelkezés lehetőségével, adója ezen része is az állami költségvetésbe kerül.

Figyelem! A bevallási határidő május 20.! Ha valaki már elkészítette vagy elkészíttette adóbevallását, utólag is van lehetősége a fenti időpontig rendelkezni a 2x1 %-ról. Ezt a munkáltatótól kell kérni vagy attól, aki elkészítette az adóbevallást!

Köszönünk minden felajánlást!

Tájékoztatásul: a tavalyi évben 550.000 forintnyi felajánlás érkezett a Templomért alapítványhoz.

 

Bár a múlt évben elkezdődött a templomtorony építése, erről az örömünkről szemérmesen hallgattunk. Emberekre figyeltünk és nem Istenre, aki dicsőséget adott nevének ebben a nemzedékben. A hallgatás ideje lejárt. Lassan, részleteiben is feltárul a református gyülekezet öröme. Ezt szeretnénk megosztani honlapunkon is olvasóinkkal. Az alábbi cikk a Dunántúli Református Lap húsvéti számában jelent meg.

 

Hetvenhét év után megépült a szombathelyi református templom tornya. 1938-ban készült el Szombathelyen az első református templom, amit Medgyaszay Vince dunántúli püspök szentelt fel. Anyagiak hiányában viszont akkor a torony nem épülhetett meg, holott az eredeti terveken szerepelt. Hogy megértsük a történéseket érdemes dióhéjba tömörítve és időrendbe szedve felidézni a szombathelyi reformátusság történetét.

A reformáció idején a protestantizmus megvetette lábát ezen a vidéken. Pataky László egykori kercaszomori lelkész, aki megírta az Őrségi egyházmegye történetét, felsorolja azokat a helységeket, amelyek a reformációban először a protestantizmus követőivé szegődtek, majd a lutheri és kálvini irányzat szétválásával hitet tettek a reformátusság mellett. Szombathely környékén több ilyen helység is volt, némelyikben zsinatot is tartottak (Kövesút, ma Salköveskút). Aztán az ellenreformációban a reformátusság a Sorok-mentén, illetve az Őrségben tudta túlélni az üldöztetéseket. A nyugati részen az első világháborút követő akkora menekülthullám torlódott fel, amelyik már önálló egyházalapításra is gondolhatott.

Szombathelyen a reformátusok az evangélikusokkal közösen építették az első templomot. Közösen használta a két felekezet, szimbólumrendszerében is felismerhető volt a felekezeti jelleg, a közelmúltig Kálvin János és Luther Márton egymással szembe nézett a festett üvegablakokról. A legutóbbi renoválással sajnos a festett üvegek eltűntek.

Az első világháborút követően sok menekült érkezett az ország nyugati részébe, Szombathelyre különösen Erdélyből sokan, akik elhatározták egy önálló egyházközség létrehozását és a templomépítést is. Jogilag 1928. január 1-vel jött létre az önálló református egyházközség. A várostól az akkor város szélének számító árvaház istállóinak telekrészét kapták ajándékba, ahová először a lelkészlakást, majd a templomot építették meg. Az előbbiről érdemes annyit megjegyezni, hogy a város egyik legjellegzetesebb Bauhaus építménye, a templom pedig a korban a városban divatozó olasz építészetre hajazva épült meg klinkertéglás falazattal. Az építmény különös egészet alkot. Tervezése és kivitelezése a kültéri kandeláberektől a templombelső díszítéséig harmonizálnak.

A templomépítés anyagilag kimerítette az akkor maroknyi gyülekezetet. Aztán jött a második világháború, amit a templom szerencsésen átvészelt, utána pedig a szocializmus. A 2000-es években érett meg a gondolat és az akarat az elmaradt templomtorony építésére. Az anyagiak meghaladták a gyülekezet lehetőségét, ezért várni kellett az alkalomra, amikor olyan külső forrásokat is lehet találni, amelyek segítík az álom megvalósulását. A lehetőséget a magyar kormány, személyesen Balog Zoltán miniszter úr támogatása nyitotta meg, majd a város is felsorakozott a támogatók sorába. A hívek az erre a célra létrehozott alapítványba, később az egyházközséghez befizetett támogatásukkal segítették az építkezést. Legnagyobb egyéni adományozó özv. Ternyei Gézáné volt, aki egy háromszobás lakótelepi lakását végrendeletileg az egyházközségre hagyta.

A tervek régóta elkészültek, de amikor az anyagiak jórészt együtt voltak, elindulhatott a tényleges munka. Mivel a régi Savaria területén épült a torony, 2014 augusztusában régészeti feltárás előzte meg a munkálatokat. Egy évvel később, többfordulós versenyeztetés után sikerült megtalálni a kivitelezőt a Swietelsky Magyarország Kft-t, akik nagy szakértelemmel és elköteleződéssel végezték a munkát. Tudták, hogy ez nem a legnagyobb, de emblematikus építménye lesz a cégnek. 2015. július 28-án kezdődtek a munkák és ugyanazon év december 2-án felkerült a csillag a torony tetejére. Advent első vasárnapján a hívek a torony árnyékában vonulhattak be a templomba. A torony az eredeti tervek jellegzetességeit hordozva a mai kor kívánalmainak megfelelően készült el. Igazi érdeme, mint a szombathelyiek mondják: olyan, mintha mindig is itt lett volna. Egységes egész lett az épület, amelyet egy kétszintes, úgynevezett nyaktag köt össze a templommal. Hétszintes a torony, legfelül a harangok és toronyóra kap helyet, alatta kilátó ablakok vannak, a két alsó szint pedig járólapozva ideiglenes vagy állandó kiállításokra is alkalmas. Magassága 29,5 méter, tetején a csillag aranyozott.

Sokan kérdezték, minek a torony, harangja úgysem hallik a városban mindenhol? A torony nem önmagáért való épület. Hirdeti egy közösség reménységét, akaratát a jövőre. Ugyanakkor identitást képző erő. Mostantól tudni fogja mindenki Szombathelyen, hogy hol is van a reformátusok temploma. Ott, ahol a csillag ragyog.

-szo-

 

 

Ünnepi istentiszteleti alkalmainkra szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hogy lélekben és igazságban találjon minket a feltámadás öröme!


 

 

 
E városban, ahol mindig harangoznak,
mert ugye itt naponta nász van,
mert ugye itt naponta gyász van,
elmennék én is harangozónak...

És húznám-nyúznám a kolompot-harangot,
a kicsi a nagyobbra ráfelelne,
s új felelet jönne a feleletre,
biztatnám mind messze szólóbbra a hangot,

hogy hirdesse, íme, lám, meghalunk,
így a sors, így rendeltetett,
de a sorsra a lét is ráberzenkedett:
mert születünk is, és íme, megvagyunk.

 

Magyari Lajos

 

Disznóvágással egybekötött hálaadás a torony megépüléséért és a templom megújulásáért.

Ha rákívánt:
- a régi disznótorok hangulatára,
- a régi ízekre,
- a nem üveg mögötti hűtőpolcos húsra,
- a paprikás és fehér kolbász friss ízére,
- a vidékenként változó májas és véres hurka titkainak megismerésére,
- egy vidám csapatra,
- és a közösségre, ahol szót talál a másik emberhez,

szeretettel hívjuk és várjuk 2016. január 23-án, szombaton a református gyülekezetbe.

Tervezett program:

  • 7.00 óra Jákon disznószúrás - hagyományos módon
  • 7.30-tól perzselés, feldolgozás Szombathelyen a református templomkertben

A részvétel önköltséges.
A disznó teljesen felehető.

 

2015. április 9-én megrendezésre kerül az első református bál Szombathelyen.


Helyszín: Savaria Egyetemi Központ étterme (Károlyi Gáspár tér 4. - szemben a templommal)

Részvételi díj: 4500 Ft/fő, ami tartalmazza a vacsorát, éjféli falatkákat, érkezéskor egy koccintó pálinkát.

Várjuk a kulturált szórakozásra és közösségre vágyó családokat, fiatalokat, egyedülállókat és nemcsak reformátusokat!

Zenél a Spectrum Band.

Jelentkezés: Tanai Ibolyánál: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. , tel: 30/217 1247

Határidő a belépőjegy befizetésével: február 15.

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 2016. január 17. és 24. között újra imahetet hirdet a Krisztus-hívők egységéért. A 2016-ös imahét témáját a lettországi keresztények dolgozták ki, mottója  „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1 Pt 2,9).

Az ökumenikus imahét programja Szombathelyen:

A kedves testvéreket szeretettel hívjuk és várjuk az alkalmakra.

 

 
További cikkek...
Ajánló

Ma 2018. február 19., hétfő, Zsuzsanna napja van. Holnap Aladár és Álmos napja lesz.
Ki olvas minket
Jelenleg 27 vendég olvas minket