Címlap

A Reformáció ünnepéhez kapcsolódó jótékonysági alkalom adományát, több mint félmillió (összegszerűen: 510 000) forintot vasárnap, november 2-án adta át a gyülekezet nevében Jakab Bálint lelkipásztor Kassai Gyula lévai lelkésznek, aki vendégszolgálatra érkezett feleségével együtt. Az istentiszteletet egy személyes beszélgetés zárta, amelyben a jelenlévők betekintést kaptak abba a kisebbségi küzdelembe, amelyet Isten országának építéséért és a nemzeti megmaradásért folytatnak a Felvidéken.

Személyes, közösségi és lelkipásztori-testvéri szeretet megerősödésének alkalma volt ez, ahogy a vendég lévai lelkész fogalmazott: lehet, hogy egyen-egyen kicsik vagyunk, de ha ez összeadódik, nagy erő lehet belőle. Bizonyság volt erre mindkét ünnepi alkalom a szombathelyi gyülekezetben.

Istennek adassék érte dicsőség!

-szo-

 

„Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt, megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak, …a sírásnak, …a nevetésnek, …a gyásznak” – olvashatjuk a Prédikátor könyvéből.


Folytatom a sort: megvan az ideje az adakozásnak, az emlékezésnek, az áhítatnak, a hitvallásnak, az ünnepi hangulatú zenehallgatás örömének. Október 31-én ez utóbbiakban egyszerre lehetett részünk. A szombathelyi református gyülekezet 11. alkalommal rendezte meg a reformáció napján, és a halottakra való emlékezés előestjén jótékony célú hangversenyét. Dugonics Katalin szervező köszöntőjében a rendezvény keletkezésének körülményeire utalva elmondta, volt olyan nehéz időszak az életében, amikor bár szeretett volna, de nem tudott adni a rászorulóknak, ezért akkor a hangverseny bevételét ajánlotta fel. Azóta minden évben ezt teszi. A felajánlások teljes bevételét ez évben a lévai református gyülekezet fenntartásában működő Magyar Tannyelvű Gimnázium kapja.
Az est első számaként Johann Sebastian Bach Siciliano című művét Szabó Dóra fuvolán adta elő. A zenekar kíséretével „Az Úr énnékem őriző pásztorom”, majd „Az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat” című zsoltárok hangzottak el Mészáros János Elek magánénekes tolmácsolásában. Mindkét zsoltár keletkezésének ideje 1545. A hangszerek szólamai hűen adták vissza a barokk hangzásvilágot, amely biztos alapot adott az erősítés nélkül is megfelelő hangerővel megszólaló kristálytiszta énekhangnak. A zenekar tagjai: Stánitz Réka hegedű, Dugonics Katalin fuvola, Szabó Dóra fuvola, Jakab Gerle orgona, Pethő Emőke és Pethő Julianna alt-, illetve tenor furulya, Pothár Margit gordonka.
Jakab Bálint lelkipásztor a gyülekezetet bemutatva az ünnep kettős jellegét méltatta. Utalt a reformáció eseményeire, elhunyt szeretteinkre való emlékezés előestéjére, ismertette a református szimbólumok – kehely, szomorúfűz – jelentését.


Mészáros János Elek műsorát a hit, misszió, haza, hazaszeretet, magyar zeneirodalom ápolása, és gondozása gondolatsorra fűzte fel. Kötetlen összekötő szövegébe némi humort és egy kis öniróniát is csempészve próbálta oldani gondolatainak súlyosságát. Örömét fejezte ki a szépen feldíszített templom láttán, amellyel a telt házra utalt. „Egy rózsaszál szebben beszél” - Kacsóh Pongrác János vitéz című daljáték híres betétdalával kapcsolódott az ünnepi eseményekhez.  Szerény, halk hangon beszélt magáról, miközben megtudtuk, hogyan vélekedik az eleve elrendelésről. Elmondása szerint tíz éves korában egy hangot hallott: „híres ember leszel!” Etyeken a helyi kórusban kezdett énekelni, itt figyeltek fel páratlan tehetségére. Mint mondta, attól egyéni a hangja, hogy az énektanulás nem csiszolta sablonossá. Rokonai, ismerősei unszolására próbálkozott meg a tehetségkutató versennyel. A 2012-es tehetségkutató verseny résztvevőjeként, „kiscsillag” korában el sem tudta képzelni, mit keres a döntőben. Abban bizonyos volt, hogy félnie nem kell, mert az Úr Isten tudta nélkül egy haja szála sem görbülhet. A verseny győzteseként, mint „csillag”, feladatának tartja a templomba vezető út megmutatását. Tehetségét, hangját Isten dicsőítésének szolgálatába állítja. Ahogy telt az idő, egyre többet tudtunk meg a művész életéről. Hitvalló presbiterként missziói feladatának tartja az Európában páratlan magyar zenei kincs bemutatását (A csitári hegyek alatt). Egyetlen angolszász művet énekelt - mint mondta, - a divatos díszítések, hajlítások nélkül református egyszerűséggel, természetesen magyarul. Számba vette az I. világháborús veszteségeket,  emléket állított hőseinek Gyóni Géza 1914. novemberében Przemyślben írt háborúellenes versével. A hazaszeretet fogalmát kibővítette az otthon szeretetével. Azon a parcellán él, ahol ősei évszázadokkal ezelőtt gyökeret eresztettek. Humorára jellemzően említette, hogy járt a Zeneakadémia „Székelyfonó termében”.


Zúgott a vastaps. Ráadásként, s egyben búcsúzóul Kacsóh Pongrác dalmű hangzott el. Észrevétlenül röpült el az idő, magam részéről még szívesen hallgattam volna a gyönyörű előadást. Felemelő érzésben volt részünk, egy nagyszerű emberrel, kiváló művésszel tölthettünk el áhítattal egy estét. Olyan emberrel, akit a hírnév, siker nem kápráztatott el, aki az ajándékba kapott talentumokkal jól sáfárkodik. Lélekben eggyé válva a Lévai Református Gimnázium tanáraival, diákjaival adjuk tovább az üzenetet: ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?

A kijáratnál Mészáros János Elek mindenkivel meleg kézszorítással búcsúzott, mindenkihez volt jó szava. Köszönjük!

Nagy Béla

 

Éppen 75 esztendeje, 1939. november 5-én, vasárnap szentelték fel a szombathelyi református templomot. Az ünnepi alkalomról két nappal később beszámolt a Vasvármegye című napilap.


Lélekemelő ünnepséggel szentelték fel az ezer lélek befogadására alkalmas uj szombathelyi református templomot

Nagy ünnepe volt vasárnap a szombathelyi református gyülekezetnek; régi óhaja valósult meg: beköltözhetett uj templomába, a Horthy Miklós-téren felépített modern stílusú, művészi kivitelű templomba. Reggel 9 órakor kezdődött az ünnepség az evangélikus templomban rövid kibucsuzó istentisztelettel. Bódás János református lelkész mondott imát és meghatott szavakban bucsuzott az evangélikus templomtól, amely 11 esztendőn át adott helyet a szombathelyi református egyházközség istentiszteleteinek. Kovács Gyula dr. református főgondnok bucsuszavai után Kutas Kálmán evangélikus lelkész vett bucsut költői szárnyalású szavakban a távozóktól. Az ünnepélyes bucsuzkodás után az orgona hangjai mellett vonultak ki a református hívek a templomból és vonultak át uj templomukba. Az itt megkezdődött templomszentelési ünnepségen megjelent vitéz Balásfalvi Kiss László altábornagy, hadtestparancsnok, vitéz Szücs István dr. főispén, Liber Béla dr. tankerületi főigazgató, Vértess Vilmos István miniszteri tanácsos, üzletigazgató, Horváth Kálmán dr. alispán, Ujváry Ede dr. polgármester és a város több vezető egyénisége. Az új templomban Fejes Gábor esperes, nagyrákosi lelkész mondott imát, majd Győry Elemér egyházkerületi főjegyző, püspökhelyettes, győri lelkész mondott mélyhatásu prédikációt. A templomszentelés szertartását Medgyasszay Vince református püspök végezte, aki megrázóan szép imában kérte az Egek Urát, hogy áldja meg a templomot, a hiveket. A magyar Himnusz hangjai csendültek fel ezután a templomban. A felszentelési szertartás befejeztével megtörtént az első keresztelés, vitéz Csép Dezső dr. ezredorvos leányát keresztelte meg Fekete Károly zalaegerszegi lelkész. Bódás János ismertette a következőkben a templom építésének történetét. Meleg szavakkal mondott köszönetet a város támogatásáért, méltatta hivei áldozatkészségét.

A templom 73 ezer pengőbe került, mely összegből 30.000 pengőt a gyülekezet adott össze. Az evangélikusoktól kaptak 25.000 pengőt s ezenkívül is még több adomány járult hozzá a templom felépitéséhez. A mintegy ezer hivő befogadására alkalmas templomot Dalmady András épitőmester épitette Hochholczer Ödön tervei szerint. A csarnokszerüen kiképzett templom modern épületébe hatalmas lépcsősor vezet be. A kapu mellett álló diszes lámpatartó oszlopok, a szószék müvészi kiképzése ifj. Hochholczer Ernő iparművész kifinomult művészetét dicsérik. A templom belső festését Fábián Gyuláné tervei szerint Horváth Pál festőmester végezte. A szobrászati diszitő munkákat Mayer szobrász, az asztalosmunkát Kapitány Lajos és Mesterházy Gyula asztalosmesterek, a villanyszerelési munkákat az Elektra cég végezte. Mindnyájan szombathelyi iparosok, akik dicséretes igyekezettel, lelkesedéssel végezték feladatukat. A templomépités munkájának ismertetése, méltatása után bejelentette Bódás János, hogy nehéz szívvel válik meg Szombathelytől. Arra kérte hiveit, hogy továbbra is áldozatkészséggel viseljék szivükön a gyülekezet, a templom ügyét és igyekezzenek, hogy a még hiányzó felszereléseket és a tornyokat is mielőbb meg lehessen épiteni. Az istentisztelet befejezéséül Urvacsora-osztás volt. A szertartást Vörös Lajos őriszentpéteri és Somogyi gyula egyházasrádóci lelkész végezték. Délben szükebb bankett volt a Sabariában, melyen szintén meg jelentek az előkelőségek. Este 6 órakor ujból istentiszteletet tartottak, melyet Pataky László kercai lelkész végzett.

(Vasvármegye, 1939. 11. 07. 4. p.)

 

Az interjút Tanai Ibolya készítette a Credo Rádió részére.

Letöltés

 

 

 

 

72 óra kompromisszumok nélkül
(video)

 

2014. szeptember 14. • 1Móz 2, 4-15

Letöltés

 

Szeptember 1-el az iskolákban azon gyerekek számára, akiknek szülei kérték a református hitoktatásban való részvételt, elindul az oktatás. Mivel egy hitoktatónk van, az órák szervezése pedig egyelőre ismeretlen számunkra, kérjük a szülők türelmét egy-két hét erejéig, míg átlátjuk lehetőségeinket és a hittan alkalmakat gondtalanul tartani tudjuk.

Amúgy a hittankönyvek az iskolások számára megérkeztek, a hitoktató révén eljutnak minden gyermekhez a szükséges információkkal együtt.

A korábbi évekhez hasonlóan, a folyamatosság jegyében a gyülekezetben is lesz a hitoktatás 1-8. osztályosoknak. A konfirmáció utáni korosztály számára pedig ifjúsági alkalmat szervezünk.

A gyülekezeti hittan-alkalmak péntek délután lesznek (részletesen ld. a Hittanórák időpontjai banner alatt). Gyülekezeti hittanra várjuk azokat a gyerekeket is, akik az iskolában etika órára járnak, de református hitünk alapjait meg szeretnék ismerni, illetve a kereszteléskor szülei, keresztszülei vállalták hitben nevelésüket.

 

Hagyományosan a hittanos évnyitó istentiszteletünket, szeptember második vasárnapján tarjuk 10 óra kezdettel, az idei évben ez szeptember 14-én lesz.

Várunk mindenkit, hittanos és nem hittanos gyereket, szüleiket, nagyszüleiket, tanárokat, akik áldást kívánnak életükre és az előttük álló munkára!

Ora pro schola!

 
További cikkek...
Ajánló

Ma 2018. február 19., hétfő, Zsuzsanna napja van. Holnap Aladár és Álmos napja lesz.
Ki olvas minket
Jelenleg 39 vendég olvas minket