Címlap

Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. (ApCsel 20, 28)


A Magyarországi Református Egyházban az idei évben presbiter és gondnok választások lesznek, 2018. január 1-től pedig szolgálatba állnak az új presbitériumok. Az egyházi törvény alapján hat évenként megújulnak a gyülekezetek világi képviselőiből álló testületek. A jelölés-választás rendjét törvény szabályozza. Választói jogosultsággal az rendelkezik, akinek neve szerepel a 2017. évi Választói névjegyzékben, ami megtekinthető a választás helyén.
Gyülekezetünkben a választás előkészítése megtörtént. A presbitérium elfogadta a jelölteket. Bemutatkozásukat  a gyülekezeti lapban, a HIT+ÉLET-ben olvashatják, ami gyülekezeti terjesztésben elérhető.

A választás időpontja: 2017. november 26.

A 10 órakor kezdődő istentisztelet után a jelenlevő gyülekezet közgyűléssé alakul és ennek keretében történik a választás.

Kérjük, hogy minél többen vegyenek részt az alkalmon!

A Választási Bizottság

 

 

 

 

Dr.Sipőczné Miglierini Guiditta írása

Az ötszáz éves évforduló kapcsán érdemes néhány gondolat erejéig elidőzni a reformáció iskolarendszerünkre gyakorolt jelentékeny hatásával. Azzal a különleges összetartó erővel, amely csak a protestáns, azon belül is a református iskolai hálózat sajátja, s amely iskolarendszert csak napjaink közoktatási és köznevelési törvénye ismer el maradéktalanul.

A magyarországi reformáció gyors terjedésének természetesen társadalmi és politikai aspektusai is voltak. A három részre szabdalt országon a reformáció képviselte az összetartozás érzetét, a reformáció nemzeti jellege volt képes eggyé kovácsolni az elszakított nemzettesteket. A magyar nyelvű igehirdetés nagy lökést adott a nemzeti nyelvű irodalom kibontakozásához, a protestáns iskoladrámák és hitviták mellett a világi költészet megerősödött, Janus Pannonius csípős és sikamlós latin nyelvű epigrammáit már senki sem olvasta, amikor Balassi bővérű bujdosó és udvarló költeményeit magyarul is érthette az ország.

A magyarországi reformáció gyorsan terjedt. A lutheri tanoknak először a német ajkú területeken akadtak követői, a kálvini tanok azonban 1550-től meghatározták a hazai protestantizmust. Ennek okai egyrészről a „német” vallással szembeni ellenszenv, másrészt a török térhódításának köszönhetően az ország súlypontja az Erdélyi Fejedelemségre helyeződött, amelynek fejedelmi székében református fejedelmek ültek. Ez a „kuruckodó”, a katolikus uralkodókkal szembeni ellentét nemcsak a vallásháborúkban mutatkozott meg, hanem a tudatosan felépített felekezeti életben is. A felépült templomok lelkészei, a kor prédikátorai egyszerre hirdették Isten dicsőségét és az ország egységét. Abban a korban, amikor a török ékként hatolt az ország testébe, különösen fontos volt egy összetartó erő jelenléte. Ez volt a reformáció kálvini irányzata, amely sajátos magyar jegyekkel- püspökválasztás, egyházszervezet, gyülekezetek, iskolák – bővült a z első időszakban Méliusz Juhász Péter és Huszár Gál jóvoltából. Mindennek következtében a 16. század végére a Magyar Királyság vallásfelekezeti megoszlása 90 százalékban protestáns volt, csak elvétve maradtak kisebb katolikus gócok főleg a nyugati területeken, a Felvidéken és magányos szigetként a déli területeken.

Bővebben...

 

Hajnali Harmat

2017. október 21. szombat 18 óra

Műsor:

Kórus Spontánusz

 

  • C. Goudimel: 134. és 65. genfi zsoltárok
  • Kodály Z.: A 121. genfi zsoltár
  • Kodály Z.: Szép könyörgés

 

Camerata pro Musica

 

  • G. Fr. Händel: Concerto grosso op 6. No 7.

 

Közös előadás:

 

  • G. Fr. Händel: Dixit Dominus

 

Ezt követően fényképkiállítás: Az orgona története - megnyitja Szakál Péter, az Őrségi Református Egyházmegye esperese


 

 

A Magyarországi Református Egyházban az idén presbiteri tisztújítások lesznek. A külső feltételek mellett nagyon fontos a belső elköteleződés, a hit, hitelesség és odaszánás. A református presbiter Krisztus nagykövete is ebben a világban, a munkahelyén, a családjában, baráti kapcsolataiban. A gyülekezetben pedig biztos háttérembernek számít a szolgálatban. Az itt közölt beszélgetés, amely rövidített formában megjelent a Dunántúli Református Lap 2017. évi 2. számában, egy presbiteri vallomás a presbiterválasztások elé címet is viselhetné. De meghagytuk az eredetit.

 

Berzsenyi Zsolt szombathelyi presbiterrel beszélgetünk. Első kérdésem az lenne, hogyan jutott el presbiteri tisztségig, nem a fejlődési utat kérdezném elsősorban, hanem az örökséget az egyik ágon, a Berzsenyiekén, mert a név ismerős a magyar irodalomból?

Hát úgy, hogy a presbiterek is voltak a családban. Persze nem akarom elütni a választ ilyen egyszerűen, de erről majd egy picit később. A presbiterség igazából az Úristenhez való visszatalálásom után jött, egyre több feladatot vállaltam az egyházban, gondolom ezzel felhívtam magamra a figyelmet és aztán emberek által ugyan, de hiszem, hogy az Úristen kiválasztása által lettem presbiter. Visszatérve a családra, erről sokat tudnék mesélni de, megpróbálom röviden megfogalmazni. A Berzsenyi örökség anyai ágról jön, egy megélt vallásos családi örökség, ahol az anyai nagyapám evangélikus egyházmegyei felügyelő volt 20 éven keresztül. Ő nagyon nagy hatással volt rám. Ezt csak később ismertem fel. Az ő felesége, anyai nagymamám felsőőri születésű református volt és a hagyomány alapján a leánygyermekeket így édesanyámat is reformátusnak keresztelték és nevelték. Érdekes, hogy ez a nagymamám is édesanyja révén lett református, aki eredetileg Debrecenből származott. Ő hozta ősei református hagyományát. Betegsége miatt került erre a vidékre és ment hozzá egy helyi evangélikus Wallner nevű férfihez, aki az én dédnagyapám. Tehát az anyai vonal a debreceni református örökség ilyen érdekes módon jött és maradt Vas megyében. Így maradt ez Trianon után is, mert Wallner dédapám olyan magyar érzelmű volt, hogy nem bírta elviselni az osztrák uralmat. Sajnos akkor már dédnagymamám nem élt, csak a gyerekek jöttek át az édesapjukkal.

Határvidéken vagyunk és a határvidéken az identitás nagyon sokszor nem a nevekhez kötődik, hanem valamiképpen a hitvallásossághoz, illetve talán egy kicsit ahhoz a családi örökséghez, amit az ember kap belülről.

Ez így igaz, csak megerősíteni tudom. Habár később a határvidék másképpen volt jelen a család életében. Trianon után a családi élet nagyapám származási helyére, a Kemenesaljára tevődött át. Itt jelent meg édesapám családja, akik egy nem megélt vallásos inkább egy hagyományos közép és dél-alföldi hagyományból jöttek. Mivel ők is reformátusok voltak, nem volt kérdés, hogy engem minek keresztelnek.

Viszont azt is tudom, hogy felnőttként konfirmált, vagyis a hitre jutása, illetve a tudatos egyházhoz tartozása már érett döntés volt. Mik voltak az impulzusok, amik érték?

Hát ezt nagyon egyszerűen meg lehet magyarázni. A Szentlélek munkálkodott és célba ért. Nem tudok konkrét dolgot vagy bármi olyan eseményt, ami egyben cezúra lett volna. 40 éves korban konfirmáltam és előtte néhány évvel kezdődött a folyamat, ami idevezetett. Mozaikszerű emlékképeim vannak, hogy egyszer csak benn ülök a templomban. Aztán a templom egyre inkább hiányzik, tehát oda kell menjek. Aztán megszólítom a tiszteletes urat, ma nyugalmazott esperes urat, hogy szeretnék konfirmálni. Ő még hála Istennek közöttünk szolgál, szelíden invitált és vezetett egy másik világba. Így történt a Szentlélek munkálkodása. Lépésről lépésre vitt közelebb Isten önmagához.

Bővebben...

 

Lehetőség van felnőttek számára, akiknek életéből valamiért elmaradt a konfirmáció, annak megtételére. Az alkalom több hitoktatásnál. Közösséget teremt és lelki feltöltődést ad. Nemsokára megjelenik egy vallomás az idén konfirmáltaktól.

Érdeklődni, jelentkezni szeptember végéig lehet a Lelkészi Hivatalban.

 

Hagyományainkhoz híven hittanos évnyitó istentiszteletünket szeptember második vasárnapján, az idén  2017. szeptember 10-én tartjuk 10 órai kezdettel. Az alkalmon a gyülekezet ifjúsági zenekara szolgál. Az istentisztelet többet szeretne egy ünnepi alkalomnál, útravalót kínál gyermekeknek, szülőknek, pedagógusoknak, olyanoknak is, akik nem a hit és keresztyénség világában mozognak.  Ezért is várunk minden érintettet és érdeklődőt!

 

Az istentiszteletet követően a gyülekezeti, illetve iskolai hitoktatásról tájékoztatót tartanak, kérdéseket itt lehet feltenni.

 

Előzetes információk a hittanról

A reformátust hitoktatást a gyülekezet lelkipásztora és két szakirányú végzettségű hitoktató végzi.

Két módon történik hitoktatás a református hittanra jelentkezők számára:

1. Iskolai órarend keretében. Az előzetes jelentkezések szerint folyik az iskolai órarendek egyeztetése és a csoportok beosztása. lehetőség szerint igyekszünk minden iskolában jelen lenni. Előfordulhat, hogy óraütközések miatt nem jutunk el mindenhova, a gyermek akkor részesül hitoktatásban a gyülekezeti teremben. Az egyeztetések folyamatban vannak, kérdéseikkel bátran forduljanak a gyülekezet lelkipásztorához a honlapon történő elérhetőségeken.

2. Gyülekezeti csoportokban azok számára, akik nem fértek be az iskolai keretekbe, illetve, akik erkölcstanra jelentették be az iskolában gyermekeiket, de szívesen járatják hittanra is. Az alkalmak péntek délután lesznek 1-8. osztályosok számára. A csoportbeosztások a honlapon megtalálhatók.

Figyelem! A konfirmálók számára kötelező a gyülekezeti konfirmációi oktatáson való részvétel!


 

Az elektronikus levelezések világában hamarabb vesznek el soraink. Megszaporodott és felhígult a szó. Ha előkerül valami régi írás, nemcsak az időt hanem a pillanat ünnepélyességét is megidézi. Talán az olvasók ráismernek az eseményre: 2016. április 30-át írtunk. S akkor is jó volt reformátusnak lenni.

JB lelkipásztor

Kedves Nagytiszteletű Úr!

Engedje meg, hogy ezúton fejezzem ki gratulációmat a szombati ünnepséggel kapcsolatban. A mi gyülekezetünkből, Körmendről 10 fő indult útnak Szombathelyre szombat délelőtt. A magam részéről előző nap még úgy tűnt, hogy el sem tudok indulni, ugyanis torokgyulladással küzdöttem. Szombat reggel gyógyszert bevéve tudtam csak útra kelni, nem éppen jó közérzettel. Aztán Szombathelyen történt VALAMI. A hálaadó istentisztelet gy precízen, pontosan megszervezett, jól felépített alkalom volt, még ha kicsit hosszúra is nyúlt. Érződött a rengeteg munka, erőfeszítés, odafigyelés és a szombathelyi gyülekezet összefogása. Az istentiszteleten ülve örömmel nyugtáztam, hogy felemelő érzés reformátusnak lenni és ebben a gyönyörű templomban hallgatni az Úrnak való hálaadást. Ugyanakkor az is megfogalmazódott bennem, hogy az Úr Isten előtt nincs lehetetlen, hiszen Önt és a gyülekezetet használta fel arra, hogy a szombathelyi Református Templomnak legyen templomtornya. Másrészt az is bizonyítva lett, hogy a szombathelyi reformátusok mennyire kitartóak tudnak lenni az Úr ügyéért. Minden tiszteletem az Önöké. Biztos vagyok benne, hogy a Jóisten ezen a szombati napon mosolyogva és ragyogva fogadta a hálaadást és örömmel hallgatta hívei zengő éneklését. A Szózat és a 264. dicséret úgy szólt az Isten Házában, hogy szinte beleborzongtam. A 264. dicséret nekem amúgy is az egyik kedvenc egyházi énekem.

Még egyszer gratulálok a szombati ünnepség megszervezéséhez és lebonyolításához. Szolgálatához kívánok sok erőt, kitartást! Isten áldását kérem Önre és családjára, valamint a gyülekezetre. Áldás-Békesség!

 

Tisztelettel: Iván Enikő

Körmend, 2016. május 2.

 

„Ismét egyik esztendeje,/ Istentől kimért ideje/ telék el a múlandóságnak” – énekeljük az esztendő utolsó hálaadó alkalmán. Most még csak egy fél év van mögöttünk, de nagyon sok eseménnyel a gyülekezetben. Ennyi minden nem is volt ilyen rövid idő alatt. Pedig nem eseménytelen évek vannak mögöttünk.

A Reformáció 500. évfordulója nem is annyira külső, inkább lelkieket megmozgató eseményekben volt gazdag. Kibővült az ifjúsági zenekarunk. Valamikor, tizenévvel ezelőtt egy szál gitárral a lelkész kísérte a hittanos évzárók alkalmain a gyereksereget. Mostanra hattagú zenekarrá nőtte ki magát a csapat, színes zenei kíséret, megfelelő hangtechnika és szolgálatkész lelkület van a zenekarban. Ez utóbbi a döntő. Hittel szolgálni Krisztus ügyét.

A zenei életünk is sokszínűsödött. Hagyomány és kortárs irányzatok élően vannak jelen. A templom megmaradt a hit fellegvárának. Tudatosan nem a nagy rendezvények, hanem a szolgáló lelkületnek helyet adó alkalmak tere a templom. Zenei élményre vannak más helyek. De lelki elcsendesedésre, Isten-szimbiózisra csak a templom alkalmas.

Két esemény – amelyekről személyes vallomások is olvashatók a honlapon – talán új kezdeményezések újabb magjai is lehetnek. Az egyik a Református Közösségi Nap május 13-án. Megmutatta az a nap, hogy mennyi szín van a gyülekezetünkben és mennyi odaadás emberekben. A futás és az aköré szerveződő jelképrendszer – 500, 1517, 2017 – azoknak is mondott valamit, akik nem tudtak sokat a Reformációról.

Régi álom volt egy szabadtéri istentisztelet az egész gyülekezet számára. Nem előzmény nélküli álom. Valamikor a magyarföldi fatemplomba szálltunk ki egy őrségi istentiszteletre. De a Pünkösd utáni vasárnap a skanzenben Isten különös csodája volt. Ajándék. Vallomás az ég alatti szépről, Isten Krisztusban mindent magához ölelő szeretetéről.

Különös ajándéka az évnek a konfirmáció: négy gyerek és tíz felnőtt, azaz nyolc, akik pünkösdkor fogadalmat tettek. A többiek még hátra vannak. Annyi örömkönnyet, érzelmet ritkán látni Isten templomában, mint amit láthattunk. Vallottak erről is a konfirmandusok. Majd talán olvashatják ezeket a vallomásokat az érdeklődők.

Az élet azóta picit lassabb tempót diktált. De majd minden vasárnap van keresztelés a templomban. A tizenéves ifisekkel az Őrségben töltöttünk három csendes napot, a felnőtt ifi csapat hálaadásra, Istent dicsérő, éneklő, bibliás kerti sütögetésre ült össze nyár elején. S közben gyümölcsöt terem a fa, áldásait mutatja a kert.

„Itt van Isten köztünk,

Jertek őt imádni,

Hódolattal elé állni.”

Megnyugvást a nyárban, otthoni tájak szépségét és Istenünk kegyelmét kívánom minden kedves Olvasónk életére!

Aki szeretné visszaidézni a mögöttünk hagyott idő hangulatát, Isten akkori és mégis örök üzenetét, kattintson az igehirdetések valamelyikére itt a honlapunkon!

Szeretettel, Jakab Bálint tiszteletes

 

 

...felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá a tanítványai (Mt, 5,1)

Június 11-én vasárnap szabadtéri istentiszteleten vett részt gyülekezetünk a Szombathelyi Múzeumfaluban. Különleges hangulat fogadott bennünket, a megyénk múltjára emlékeztető, hagyományos régi, nádtetős, falusi házak, nagyszüleink, dédszüleink egykori lakhelyét idéző gazdasági építmények által teremtett, sajátos környezetben.


Az egykoron Molnaszecsődön állott, ma a múzeumfaluban található régi református harangláb, harangja szólított bennünket az esemény kezdetére. Az igét Jakab Bálint lelkészünk a múzeumfalu dombjának tetején lévő épületből hirdette a körülötte, a fák, épületek árnyékát kereső, ott helyet foglaló, több, mint kétszáz érdeklődőnek.

A zenét megújult és újabb taggal bővült ifjúsági zenekarunk szolgáltatta, hiszen ez az esemény volt a hittanosok tanévzárója is. Hallottunk szép szavalatot, szívhez szóló verseket a rögtönzött szószékké és színpaddá átalakított, dombtetőről.

Gyönyörű időben és fantasztikus hangulatban zajlott a "kihelyezett istentisztelet". A jelenlévők többsége gyülekezetünkhöz tartozott, de számos nem református vendég is megtisztelt bennünket. Voltak közöttük céllal, erre az eseményre érkezők is, de a múzeumfalu látogatói közül is előfordult, hogy meg-meg álltak az emberek, azután ott maradtak közöttünk.

Ezután nagyon finom bográcsgulyással vendégeltek meg minden jelenlévőt önkénteseink, akik már korábban el kezdték főzni a finomságot. Csábító, ellenállhatatlan volt az illat, ami szinte az egész múzeumfaluban érezhető volt.

Lelkünk, itt az Úr szabad ege alatt épülhetett és az utána elfogyasztott finomságok, testünket is megfelelően táplálta. Úgy éreztettük magunkat, mint az őskeresztyének, mikor a természetben hallgatták tanítóikat, a prófétákat.


A gyönyörű időben, feledhetetlen délelőttöt kaptunk! Köszönjük!

Kerekes Ferenc Béla presbiter

 

 
További cikkek...
Ajánló

Ma 2018. április 22., vasárnap, Csilla és Noémi napja van. Holnap Béla napja lesz.
Ki olvas minket
Jelenleg 32 vendég olvas minket